A

Nazaj
 

 
Agregatno povpraševanje (AD: Aggregate demand)
Količina vseh izdelkov in storitev, ki jih vsi kupci kupijo pri določeni ceni v neki državi.

Agregatna ponudba (AS: Aggregate supply)
Ponudba vseh izdelkov in storitev, ki jo ponudijo vsi proizvajalci pri določeni ceni.

Absolutni donos (Absolute return)
Donos, ki ga sredstvo doseže v določenem časovnem obdobju oziroma povečanje/zmanjšanje vrednosti, izraženo v odstotkih, ki ga delnica doseže v določenem časovnem obdobju.

Akumulacija (Accumulation)
a) Denarni prispevki posameznih vlagateljev za investiranje v vrednostne papirje v določenem obdobju z namenom ustvaritve portfelja z željeno vrednostjo. Dividende in kapitalski dobički so pravtako vnovič vloženi v tem procesu.
b) Nakup velikega števila delnic javne družbe v daljšem časovnem obdobju s strani institucij.
c) Zadržanje dobičkov podjetja za vlaganje v poslovne procese, za razliko od izplačila dobička delničarjem v obliki dividend.

After the bell
Fraza, ki opisuje novice, finančna poročila in druge aktivnosti, objavljene po zaključku trgovalnega dne na borzi.

AUD/USD
Kratica za par valut, avstralskega in ameriškega dolarja. Pove nam, koliko ameriških dolarjev je potrebnih za nakup enega avstralskega dolarja.

Avtokorelacija (Autocorrelation)
Matematični prikaz stopnje podobnosti med določenim časovnim nizom in zaostalo verzijo le-tega po več zaporednih časovnih intervalih. Predvsem je uporabna pri tehnični analizi, pri kateri lahko tehnični analitiki uporabijo avtokorelacijo za prikaz velikosti vpliva prejšnjih cen vrednostega papirja na cene v prihodnosti.

Andrew’s Pitchfork
Tehnični kazalnik, ki uporablja tri vzporedne linije trendov za ugotovitev možnih ravni podpore in odpora določene delnice pri določeni ceni.

Alokacija (Allocation)
Na splošno pomeni razporeditev. Razporeditev proizvodnih dejavnikov v proizvodnjo v gospodarstvu in razporeditev sredstev v ravnotežju med cilji, toleranco tveganja in obdobji pri investiranju.

Apreciacija (Appreciation)
Povečanje vrednosti. Največkrat uporabljena v kontekstu valut in sicer kot povečanje vrednosti domače valute v primerjavi s tujimi valutami v okviru deviznih tečajev zaradi različnih vzrokov na trgu.

Avans (Advance)
Predujem oziroma plačilo celotnega ali delnega posla vnaprej.

Anticipirana inflacija (Anticipated inflation)
Že upoštevana, pričakovana vrsta inflacije pri obrestnih merah, finančnih načrtih in pogodbah.

Akceptni kredit (Acceptance credit)
Odobren kredit banke na osnovi sprejetja strankine menice. Z akceptom oziroma sprejetjem menice banka jamči za odplačilo kredita.

Amortizacija (Depreciation)
Zmanjšanje vrednosti osnovih sredstev zaradi zastaranja, obrabe, poteka in uničenja. Ni metoda vrednotenja sredstev ampak se gre za alokacijo oziroma razporeditev sredstev.

Akreditiv (Letter of credit)
Je garancija banke, da bo prodajalec prejel plačilo kupca pravi čas in v pravem znesku. Če se zgodi, da kupec ne more plačati prodajalcu, bo banka krila celotno ali delno vrednost. S tem se odpravi morebitne težave zaradi katerih bi se zavleklo plačilo, od različnih zakonov v državah, razdalje in podobno.

Aktivna tečajna politika (Active rate policy)
Politika deviznih tečajev za spodbujanje izvoza.

Absorpcijski izračun stroškov (Absorption costing)
Razporeditev stalnih stroškov proizvodnih splošnih služb na enote izdelkov kot proizvodne stroške.

Aktuar (Actuary)
Finančni strokovnjak za izračunavanje tveganj, povezanih z zavarovalniškimi posli.

Anuiteta (Annuity)
Vnaprej določen znesek za odplačevanje posojila ali kredita v določenem obdobju. Višina zneska je odvisna od glavnice, obrestne mere in dobe odplačevanja.

Analiza denarnih tokov (Cash flow analysis)
Ugotovljanje toka prejemkov in izdatkov v določenem časovnem obdobju za oceno uspešnosti in načrtovanje denarnih tokov v prihodnosti.