B

Nazaj
 

 
Bilanca stanja (Balance sheet)
Računovodski izkaz, ki povzema sredstva, obveznosti in lastniški kapital določenega podjetja v določenem trenutku.

Beep
Oziroma zvočni signal je žargon v finančni industriji za bazično točko, ki je 1/100 odstotne točke v zvezi z obrestnimi merami, donosi obveznic in drugimi dolžniškimi instrumenti.

Belly up
Sleng, ki opisuje popoln kolaps posameznika, korporacije, banke, itd. Večinoma je uporabljen za opis propadle in s strani regulatorjev zaprte finančne institucije.

Below the market
Opis naročila za nakup ali prodajo vrednostnega papirja pod trenutno tržno ceno.

Bilateralni monopol (Bilateral monopoly)
Trg z enim dobaviteljem in enim kupcem. Dobavitelj bo deloval kot monopolna moč in skušal zaračunati visoke cene edinemu kupcu.

Bonitetna ocena (Credit rating)
Ocena relativne varnosti obveznic z investicijskega vidika, ki nam prikaže sposobnost izdajatelja obveznice za poplačilo glavnice in obresti. Glavne tri bonitetne hiše, ki podajajo ocene so Standard & Poor’s, Moody’s in Fitch.

Bančni kapital (Bank capital)
Celotna sredstva banke, ki jih ima v obliki posojil podjetjem in posameznikom, vrednostnih papirjev, nepremičnin, opreme itn.

Beli ovratnik (White collar)
Oznaka za visoko kvalificiranega delavca iz višjih plačilnih razredov. Nastala kot posledica velikega razslojevanja delavcev v 20. stoletju.

Bianco (Blank)
Listina, ki še ni popolnoma izpolnjena in je zaradi tega še neveljavna.

Borza vrednostnih papirjev (Stock exchange)
Ustanova, kjer se organizirano trguje z vrednostnimi papirji, kot so na primer delnice, CFD in obveznice. V Sloveniji imamo Ljubljansko borzo, v Evropi sta najbolj znani britanska London Stock Exchange (LSE) in nemška Frankfurter Wertpapierbörse (FWB), v ZDA NASDAQ in New York Stock Exchange (NYSE) in v Aziji Shanghai Stock Exchange (SSE) ter Tōkyō Shōken Torihikijo (TSE/TYO).

Borzna kotacija (Stock quotation)
Sprejem novega vrednostnega papirja v uradno borzno tečajnico.

Borzni posrednik/Broker (Broker)
Borzni posrednik v banki ali v borzno-posredniški družbi posluje z vrednostnimi papirji, posreduje pri nakupu ali prodaji vrednostnega papirja za določeno provizijo. Mora biti vpisan v register borznih posrednikov ter mora imeti licenco. Za seznam borznih članov na Ljubljanski borzi klikni tu, primerjave različnih brokerjev, ki sprejemajo slovenske državljane pa tu.

Bruto domači proizvod BDP (Gross domestic product GDP)
Tržna vrednost vseh končnih proizvodov in storitev, ki jih je ustvarilo gospodarstvo neke države v enem letu.

Bikov trg (Bull market)
Teoretično, bikovski trg predstavlja stanje, ko je vse objektivno pravilno in v skladu z našimi pričakovanji. Ljudje se zaposljujejo, dela je veliko, brezposelnost je nizka, ekonomija raste, vrednosti vrednostnih papirjev rastejo in vlada splošen optimizem. Izbira delnic je v bikovskem obdobju relativno lažja, saj gre vse gor. Če je oseba optimistična, je označena za bika. Izrazito se poveča verjetnost nastanka balonov (ang. bubble), prenapihnjenih vrednosti podjetij. Pri balonu zatajijo vse analize, saj jih preseže optimistični sentiment. Hkrati jih je izrazito težko napovedati, še bolj pa, kdaj bodo počili in bodo vse vrednosti padle.

Blagovna borza (Commodity exchange)
Organiziran trg za prodajo in nakup blaga ter strateških surovin (prehrambeni kmetijski proizvodi, industrijski kmetijski proizvodi, kovine, nafta, plin itn).

Blue chip
Vrednostni papirji najvišje kakovosti, najbolje stoječih in uveljavljenih podjetij kot so npr. Microsoft, Google, Apple in Berkshire Hathaway. Izraz blue chip izhaja iz pokra, kjer imajo modri čipi najvišjo igralno vrednost.

Barirani ček (Crossed cheque)
Vsak ček, ki je prečrtan z dvema paralelnima črtama bodisi čez celoten ček bodisi v zgornjem levem kotu. Pomeni, da se ne more neposredno izplačati predlagatelju ampak samo s posredovanjem banke.

Bančni depozit (Bank deposit)
Denar, ki ga vložimo v bančne institucije z namenom varnega storiranja sredstev.

Bančni prosti dan (Bank holiday)
Vsak delovni dan, ko so poslovne banke, hranilnice in druge finančne institucije zaprte, specifično na fizičnih lokacijah. Pomen takih dnevov je izrazitejši v Veliki Britaniji in ZDA.

Bankrot (Bankruptcy)
Pravni postopek, ki vključuje osebo ali podjetje, ki ni sposobno poplačati zapadlih dolgov zaradi različnih faktorjev, od slabega poslovanja do gospodarskih kriz.