K

Nazaj
 

Kapitalski dobiček
Knjižna vrednost
Kalkulacija
Koeficient korelacije
Kreditno tveganje
Kapitalska izguba
Kapitalizacija

Kapitalski dobiček (Capital gain)
Nanaša se na dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala oziroma nepremičnin, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju, vrednostnih papirjev in deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijskih kuponov.

Knjižna vrednost (Book value)
Knjižna, knjigovodska ali bilančna vrednost je vrednost določenega sredstva v bilanci stanja. Izračuna se kot nabavna cena sredstva, znižana za stopnjo amortizacije.

Kalkulacija (Calculation)
Računski postopek za ugotavljanje nabavne, lastne prodajne in druge cene. Hkrati je tudi razporejanje stroškov na tiste izdelke in storitve, ki so njihov nastanek povzročili.

Koeficient korelacije (Correlation coefficient)
Mera, ki določa stopnjo do katere sta sta povezani gibanji dveh spremenljivk. Območje vrednosti za koeficient korelacije je -1.0 do 1.0. Če je izračunana korelacija večja od 1.0 oziroma manjša od -1.0, je bila narejena napaka. Korelacija z -1.0 kaže popolno negativno korelacijo, medtem ko korelacija z 1.0 kaže popolno pozitivno korelacijo.

Kreditno tveganje (Credit risk)
Nanaša se na tveganje, da posojilojemalec ne bo zmožen odplačati posojila oziroma da bo posojilodajalec izgubil glavnico posojila ali obresti.

Kapitalska izguba (Capital loss)
Izguba do katere pride, ko se kapitalskemu sredstvu, kot sta npr. naložba in nepremičnina, zmanjša vrednost. Izguba ni realiziran vse dokler sredstvo ni prodano po ceni, ki je manjša od nabavne cene. Torej, kapitalska izguba je razlika med nabavno in prodajno ceno, kjer je prodajna cena manjša od nabavne cene.

Kapitalizacija (Capitalization)
V financah, kapitalizacija predstavlja vsoto kapitala, dolgoročnega dolga in zadržanega dobička nekega podjetja.