L

Nazaj
 

Letno poročilo
Lizing
Licitacija
Limit
Likvidacija

Letno poročilo (Annual report)
Letna publikacija poslovanja in finančnih pogojev, ki jo morajo javne korporacije zagotoviti svojim delničarjem. Sprednji del poročila pogosto vsebuje kombinacijo grafik, slik in spremno besedo, ki kronološko prikazujejo dejavnosti podjetja v preteklem letu.

Lizing (Leasing)
Najem nepremičnin in premičnin za določeno ceno, ki pa preide v najemnikovo last vkolikor so izpolnjeni pogoji kot je plačilo določenega zneska.

Licitacija (Auction)
Tudi poimenovano dražba, kjer se zbirajo ponudbe in oddajajo dražbeni predmeti najboljšemu ponudniku.

Limit (Limit)
Eden od načinov pokrivanja nepričakovanih stroškov in lahko nadomesti kredit. Pri bankah je ponavadi dovoljena prekoračitev pozitivnega stanja na osebnem računu.

Likvidacija (Liquidation)
Razdelitev premoženja določene družbe med upnike in izbris družbe iz sodnega registra družb po sprejetju odločitve o prenehanju pravne osebe s strani zadolženih oseb oziroma organov ali s sodno odločbo.