P

Nazaj
 

Pooblaščeni vlagatelj
Prirast
Prevzem
Protiprevzemni statut
Prodaja s premijo
Prihodki

Pooblaščeni vlagatelj (Accredited investor)
Fizična ali pravna oseba, ki se lahko ukvarja z vrednostnimi papirji, ki niso registrirani pri finančnih organih, z izpolnjevanjem ene od zahte glede prihodkov, neto vrednosti, velikosti sredstev, statusa ali poklicnih izkušenj.

Prirast (Accretion)
Rast premoženja in dohodkov zaradi širitve poslovanja in je lahko dosežena z notranjo rasto družbe ali s pomočjo združitev in prevzemov.

Prevzem (Acquisition)
Nakup večine, če ne celotnega, lastniškega deleža drugega podjetja za prevzem nadzora nad njim. Prevzem se zgodi, ko kupec pridobi več kot 50% lastniški delež ciljnega podjetja.

Protiprevzemni statut (Anti-Takeover statute)
Set različnih državnih regulacij, ki preprečujejo sovražne prevzeme (ang. hostile takeovers).

Prodaja s premijo (At a premium)
Prodaja sredstev za mnogo višjo ceno od originalne, nabavne cene. Predvsem zaradi visokega povpraševanja.

Prihodki (Revenue)
Vrednost, ki jo podjetje ustvari v specifičnem obdobju in predstavlja zmnožek cene in količine prodanih proizvodov oziroma storitev.